سرویس کامل و نوسازی


 

 

 

چنانچه دستگاه دارای عیوب کلی یا متعدد باشد که در زمان تعریف شده تعمیر و تنظیم و با هزینه متعارف نتوان آن را به چرخه کار بازگرداند گزینه «سرویس کامل و نوسازی» برای دستگاه بکار می رود.