فرم قرارداد پشتیبانی
نام متقاضی (*)
این فیلد نمیتواند خالی بماند
نام شرکت
ورودی نامعتبر
سمت
ورودی نامعتبر
تلفن تماس
ورودی نامعتبر
ایمیل
ورودی نامعتبر
آدرس
ورودی نامعتبر
نوع درخواست
ورودی نامعتبر
بازه زمانی
ورودی نامعتبر
آیا هزینه ایاب و ذهاب پرسنل در قرار داد دیده شود؟
ورودی نامعتبر
آیا هزینه ماموریت پرسنل شامل هزینه روز ماموریت، هزینه اقامت، هزینه غذا در قرارداد دیده شود؟
ورودی نامعتبر