ابزار دستی

ابزار دستی

ابزار دستی

بالانسر یا نگهدارنده دستگاه تسمه کش مناسب برای دستگاههای پنوماتیک ، جهت حمل آسان و جلوگیری از ضرب دیدگی  

مشاهده جزئیات